• Demo Image

 


سازمان خیریه بهنام دهش‌پور یک سازمان خیریه غیرانتفاعی در تهران است که خدمات پزشکی و آموزشی در سطح بین‌المللی به بیماران سرطانی و خانواده‌های آنان، بدون توجه به سن، جنس، ملیت، مذهب، و مرحله بیماری ارائه می‌نماید.

بهنام دهش‌پور مرد جوان شجاعی بود که بیماری سرطان وی در سن 17 سالگی تشخیص داده شد. ایشان یک برنامه جمع‌آوری کمک مالی برای بیماران سرطانی در همان بیمارستانی که خود بستری بود ترتیب داد. بهنام آغازگر تلاشی بود که پس از او به دست مادرش و افراد شجاع دیگری ادامه یافته است. این سازمان اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین سازمان‌های خیریه است که به بسیاری از بیماران سرطانی در همکاری با بیمارستان‌های عمومی یاری می‌رساند.

ما امیدواریم بتوانیم در همکاری با این سازمان به مبارزه با سرطان پستان در ایران کمک کنیم.

شما می‌توانید تارنمای سازمان خیریه بهنام دهش‌پور را در اینجا ببینید:

www.behnamcharity.org.ir